บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ประกอบ ด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล อีกทั้งยังเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าอย่าง ครบวงจร โดยเฉพาะระบบการสำรองไฟฟ้า เช่น UPS แบตเตอรี่ และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นต้น ทางบริษัทได้ให้การ สนับสนุน ด้านการบำรุง ดูแลรักษาระบบให้แก่ลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ ยาวนานกว่า 20 ปี

ก่อตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ดำเนินงานให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ในอุตสาหกรรมมากมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปรับตัวและเพิ่มความหลากหลายของการบริการให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจต่างๆ โดยมีการพัฒนาสินค้าและการให้บริการอย่างหลากหลายมากขึ้น โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจ สูงสุดของลูกค้า


นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

1. ให้บริการด้านระบบประกอบอาคาร และระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย การบริการที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นสำคัญ
2. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง


นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)


นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Health and Safety Policy)


Home  l   Profile  l   Service  l   Products  l Portfolio  l   Activity  l  Join Us  l   Contact Us