Profile

   
บริษัท ไบน่ารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 26 กุมภำพันธ์ 2550 เพื่อดำเนินธุรกิจ เป็นผู้จัดจำหน่ำยสินค้ำ และกำรให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟอย่ำง ครบวงจร โดยเฉพำะระบบการสำรองไฟฟ้ำ และแบตเตอรี่ ทำงบริษัทได้ ให้การสนับสนุน ด้ำนกำรบำรุงดูแลรักษาระบบให้แก่ ลูกค้ำครอบคลุมทั่วประเทศโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบกำรณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ทำงบริษัทนำเสนอ และให้บริการ ด้วยความหลากหลายของสินค้ำในเรื่อง AC/ DC, Power Conversion,ระบบ UPS และแบตเตอรี่ ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
 

สินค้ามาใหม่

 
Secure Open Generator Set: C55 (4B3.3 Series & S3.8 Series)
Code : C55
Secure Open Generator Set: C55 (4B3.3 Series & S3.8 Series)
Parallel Distribution Cabinet Control System
Code : Parallel
Parallel Distribution Cabinet Control System
Frequency Converters
Code : Frequency-Converters
Frequency Converters


Battery


Generator


UPS