ร่วมงานกับเรา


Binary Power Engineering

" เราดูแลและให้ความสำคัญกับพนักงาน "

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและรักษาบุคลากรไว้ด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบของ เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ พร้อมกับสนับสนุนพัฒนาความสามารถ และเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

Job Application

ตำแหน่งงานที่สมัคร */
POSITION APPLIED FOR :
เงินเดือนที่ต้องการ / EXPECT SALARY :  บาท / BAHT
วันที่พร้อมเริ่มงาน * / START DATE :
แนบไฟล์ประวัติ / ATTACH FILE :
 
 
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า * / TITLE : นาย / Mr. นางสาว / Miss นาง / Mrs.
ชื่อ - สกุล * /
NAME - LAST NAME :
วัน/เดือน/ปีเกิด * /
DATE OF BIRTH :
อายุ / AGE *: ปี / YEAR
สถานที่เกิด / PLACE : กรุงเทพฯ / BANGKOK
  อื่นๆ โปรดระบุๆ / OTHER
สัญชาติ * / NATIONALITY :
ศาสนา * / RELIGION :
น้ำหนัก * / WEIGHT : กิโลกรัม /(kgs)
ส่วนสูง * / HEIGHT : ซม./ (cm)
ที่อยู่ปัจจุบัน * /
CONTACTED ADDRESS :
โทรศัพท์บ้าน * /
HOME PHONE :
โทรศัพท์มือถือ * /
MOBIE PHONE :
อีเมล์ * / E-MAIL :
ที่ทำงานปัจจุบัน /
OFFICE ADDRESS :
โทรศัพท์ที่ทำงาน /
OFFICE PHONE :
สถานภาพสมรส /
MARITAL STATUS :
โสด/SINGLE  สมรสจดทะเบียน/MARRIED
หย่าร้าง/DIVORCED หม้าย /WIDOWED
สถานภาพทางทหาร * /
MILITARY SERVICE:
เรียนรักษาดินแดง หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / COMPLETED
  ได้รับการยกเว้น เพราะ/EXEMPTED,INDICATE REASON
ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน/
IN CASE OF EMERGENCY,PERSON CAN BE CONTACTED
เบอร์โทร/PHONE :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน/
IN CASE OF EMERGENCY,CONTACT ADDRESS :
 
 
ประวัติการศึกษา / EDUCATIONAL DATA
โปรดระบุประวัติการศึกษาของท่านโดยเริ่มจากการศึกษาล่าสุด / (RESPECTIVELY FROM PRESENT TO PAST)
 
ชื่อและที่อยู่ของสถาบัน /
INSTITUTE NAME :
 
วุฒิการศึกษา /
EDUCATIONAL LEVEL :
 
วิชาเอก /
MAJOR SUBJECT :
 
วิชาโท /
MINOR SUBJECT:
 
เริ่ม - สำเร็จ /
START-LAST DATE:
  ถึง/TO
เกรดเฉลี่ย / G.P.A.:  
   
ชื่อและที่อยู่ของสถาบัน /
INSTITUTE NAME :
 
วุฒิการศึกษา /
EDUCATIONAL LEVEL :
 
วิชาเอก /
MAJOR SUBJECT :
 
วิชาโท /
MINOR SUBJECT:
 
เริ่ม - สำเร็จ /
START-LAST DATE:
  ถึง/TO
เกรดเฉลี่ย / G.P.A.:  
   
ชื่อและที่อยู่ของสถาบัน /
INSTITUTE NAME :
 
วุฒิการศึกษา /
EDUCATIONAL LEVEL :
 
วิชาเอก /
MAJOR SUBJECT :
 
วิชาโท /
MINOR SUBJECT:
 
เริ่ม - สำเร็จ / START-LAST DATE:   ถึง/TO
เกรดเฉลี่ย / G.P.A.:  
 
 
ประวัติการทำงาน / WORKING EXPERIENCES
บริษัท /
EMPLOYER'S NAME :
 
เริ่มต้นงานเมื่อ /
START DATE :
ถึง/TO
ที่อยู่ของบริษัท /
EMPLOYER'S ADDRESS :
หมายเลขโทรศัพท์ /
PHONE NUMBER :
ตำแหน่งงานเริ่มแรก /
START POSITION :
ตำแหน่งงานก่อนลาออก /
LAST POSITION :
เงินเดือนเริ่มต้น /
START SALARY :
เงินเดือนสุดท้าย/
LAST SALARY
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ /
BRIEF JOB DEscriptION:
สาเหตุที่ลาออก /
REASON OF LEAVE:
   
บริษัท /
EMPLOYER'S NAME :
 
เริ่มต้นงานเมื่อ /
START DATE :
ถึง/TO
ที่อยู่ของบริษัท /
EMPLOYER'S ADDRESS :
หมายเลขโทรศัพท์ /
PHONE NUMBER :
ตำแหน่งงานเริ่มแรก /
START POSITION :
ตำแหน่งงานก่อนลาออก /
LAST POSITION :
เงินเดือนเริ่มต้น /
START SALARY :
เงินเดือนสุดท้าย/
LAST SALARY
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ /
BRIEF JOB DEscriptION:
สาเหตุที่ลาออก/REASON OF LEAVE:
   
บริษัท / EMPLOYER'S NAME :  
เริ่มต้นงานเมื่อ / START DATE : ถึง/TO
ที่อยู่ของบริษัท /
EMPLOYER'S ADDRESS :
หมายเลขโทรศัพท์ /
PHONE NUMBER :
ตำแหน่งงานเริ่มแรก /
START POSITION :
ตำแหน่งงานก่อนลาออก /
LAST POSITION :
เงินเดือนเริ่มต้น /
START SALARY :
เงินเดือนสุดท้าย/
LAST SALARY :
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ /
BRIEF JOB DEscriptION:
สาเหตุที่ลาออก/REASON OF LEAVE:
 
 
ประวัติการฝึกอบรม / TRAINING HISTORY
โปรดระบุรายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม และ/หรือการฝึกงานอื่นๆ ของท่าน
 
 
ความสามารถทางภาษา / PROFICIENCY IN LANGUAGES AND SPECIAL SKILL
ภาษา / LANGUAGES การพูด /
SPEAKING
การฟัง/ /
LISTENING
การอ่าน /
READING
การเขียน /
WRITING
อังกฤษ / ENGLISH
         
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ / COMPUTER ABILITY
โปรแกรม/PROGRAM ความสามารถ /
SKILL
โปรแกรม/PROGRAM ความสามารถ /
SKILL
 
MS word  
MS excel  
 
ทักษะการพิมพ์ดีด / TYPE SKILL
ภาษาที่พิมพ์ ความเร็ว
ภาษาไทย (Thai) คำ/นาที Word/ Minute
ภาษาอังกฤษ (Eng.) คำ/นาที Word/ Minute
 
ความสามารถอื่นๆ/
SPECIAL SKILL
 
การไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด / WILL YOU BE ABLE TO WORK IN OTHER PROVINCE
ประจำได้/Permanent ได้เป็นครั้งคราว/Temporary ไม่ได้ เพราะ/ Not indicate reason
สามารถทำงานเป็นกะ * / WILL YOU BE ABLE TO WORK SHIFT
ได้ / Yes ไม่ได้ / No    * กรุณากรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *
PLEASE FILL UP IN THE BLANK SPACE


Home  l   Profile  l   Service  l   Products  l Portfolio  l   Activity  l  Join Us  l   Contact Us