ร่วมงานกับเรา


Binary Power Engineering

" เราดูแลและให้ความสำคัญกับพนักงาน "

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและรักษาบุคลากรไว้ด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบของ เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ พร้อมกับสนับสนุนพัฒนาความสามารถ และเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

 

ตำแหน่ง

 

- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สโตร์

 

สถานที่ทำงาน

 
 

 - ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดินพระรามเก้า  

 

ชุดยูนิฟอร์ม

 

คุณสมบัติ

 
 

 - ชาย/หญิง  

 

 - อายุ 23-40 ปี  

 - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  

 - จบวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาด้านโลจิสติกส์ ,สารสนเทศ
   ,เทคนิคคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง  

 - สามารถทำงานเป็นกะได้  

- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

- มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าสโตร์อย่างน้อย 1 ปี

- เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

รายละเอียดการทำงาน

 
 

 

 1. จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตาม location

 2. ดูแลรักษาบริเวณคลังให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท

 3. เติมสินค้าตามจำนวน Reorder Point , Safety Stock

 4. สินค้าคงคลัง เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

 5. นำสินค้าเข้าสู่คลังลูกค้าตาม Site งาน

 6. โอนย้ายสินค้าระหว่าง Site งาน

 7. ดำเนินการเปิด PR ในระบบ SAP จากผู้ขอซื้อ

 8. สร้างรหัส Item เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าชนิดใหม่

 9. ทำการตัด Stock ในระบบ SAP B1 และ A1

 10. ดำเนินการจัดทำเอกสารการเบิก-จ่าย สินค้า,เครื่องมือ

 11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 12. ดำเนินการตรวจเครื่องมือประจำเดือน

 

 13. จัดเก็บเอกสาร

 

 14. สรุปผลดำเนินงานประจำเดือน

 

 15. ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและรายงานผล

 

 16. ควบคุมการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ตระหนักถึงแวดล้อมและความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 


Home  l   Profile  l   Service  l   Products  l Portfolio  l   Activity  l  Join Us  l   Contact Us