ร่วมงานกับเรา


Binary Power Engineering

" เราดูแลและให้ความสำคัญกับพนักงาน "

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและรักษาบุคลากรไว้ด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบของ เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ พร้อมกับสนับสนุนพัฒนาความสามารถ และเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- Incentive (ค่าตอบแทนพิเศษ จากผล ประเมินการปฏิบัติงานประจำเดือน)
- ค่าวิชาชีพ/ค่าบัตรช่างไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีไปต่างจังหวัด)
- รางวัลพนักงานดีเด่น
- งานเลี้ยงประจำปี
- ประกันกลุ่ม
- สิทธิวันลา วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี (ตามประกาศบริษัท)
- เยี่ยมไข้
- อบรมพัฒนาความรู้
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เพื่อนชวนเพื่อน (ค่าตอบแทน)

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript, ปริญญาบัตร) 
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี) 
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
7. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) 
8. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
9. ประวัติส่วนตัว (Resume)

Home  l   Profile  l   Service  l   Products  l Portfolio  l   Activity  l  Join Us  l   Contact Us